Почетни членове

Чл. 12 (2) от Устава на СНЦ "Нова България" - За поканване на почетни членове Общото събрание взема решение с явно гласуване и обикновено мнозинство. Поканата се отправя от Общото събрание чрез Управителния съвет.

Заслугите на нашите почетни членове са предимно обществени.
Опитът и знанията, които споделят с нас са безценни, за което им благодарим!